Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja

VAŽNO - Važenje čl. 20. Odluke

Člankom 20. Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Dubrovnika propisano je da postupci započeti po Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 11/15., 15/17., 16/17., 2/18., 14/18., 1/19., 6/19., 6/20., 16/20., 5/21. i 4/23.) do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama te Odluke. Sva prava koja su ostvarena po Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 11/15., 15/17., 16/17., 2/18., 14/18., 1/19., 6/19., 6/20., 16/20., 5/21. i 4/23.) vrijede do njihova isteka.

Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila

ZAKLJUČAK I SUGLASNOST na Cjenik isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Dubrovnika trovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o., od 19. lipnja 2023.

ARHIVA

Odluku o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku donosi Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Aktualna odluka donesena je 26.08.2015., a stupila je na snagu 01.09.2015.

Odlukom se određuju javne parkirališne površine na kojima se vrši naplata, organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone i područja parkirališnih zona, vrste parkirališnih karata, način njihova korištenja, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i cijene parkirališnih karata, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte, te nadzor nad parkiranjem vozila na području Grada Dubrovnika.

Da biste pročitali cijelu odluku kliknite na slijedeći link:

Na 14. sjednici održanoj 06.07.2018. donesena je sljedeća odluka:

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je:

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 7. svibnja 2019., donijelo je:

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 30. sjednici, održanoj 4. lipnja 2020., donijelo je:

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 35. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020., donijelo je:

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je:

© 2024 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK